info@insafety.ee

Õigusaktid

 1. Majandus ja taristuministri määrus nr 54 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”
 2. Siseministri määrus nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ 
 3. Siseministri määrus nr 37  „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“
 4. Siseministri määrus nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“
 5. Siseministri määrus nr 43  „Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded“
 6. Siseministri määrus nr 41 „Küttesüsteemi puhastamise nõuded“ 
 7. Siseministri määrus nr 47  „Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded“ 
 8. Siseministri määrus nr 38 „Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele“
 9. Siseministri määruse nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“ 
 10. Keskkonnaministri määruse nr 14  „Nõuded tuletõkestusribade ja -vööndite rajamise ning tuletõkestusriba ja -vööndi kohta“
 11. Siseministri määruse nr 39  „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“
 12. Siseministri määrus nr 1 „Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“
 13. Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse  nr 100 „Raudteetranspordi tuleohutusnõuded“ 
 14. Majandusministri määrus nr 38 “Nõuded liftile, köisteele, alamsüsteemile ja ohutusseadisele, nende teabega varustamisele ja vastavusmärgi paigaldamisele” 
 15. Majandus ja taristuministri määrus nr 97 “Nõuded ehitusprojektile”
 16. Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 51 “Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”